Галереи

Проба меча
Suparinpei Shito Ryu
Jitte Shito Ryu
Matsumura no Rohai Shito Ryu
Bassai Dai Shito Ryu
Goju-ryu kata - Sanchin Morio Higaonna | Ката Годзю-рю Санчин - Морио Хигаонна